Köpvillkor

1 OM VILLKOREN

Dessa villkor gäller vid beställning av produkter på webbplats under domännamnet
www.stigabutiken.se (”Webbplatsen”).

Webbplatsen innehas och administreras av:
STIGA AB
Box 1006
573 28 Tranås
E-post: info.se@stiga.com
STIGA är godkänt för F-skatt.

2 BESTÄLLNINGSPROCESSEN M.M.
2.1
Webbplatsen är avsedd att ge såväl konsumenter som näringsidkare information
om STIGA:s produkter och produktutbud samt att möjliggöra köp online av
sådana produkter. Begreppet ”kund” i dessa villkor kan således avse såväl
konsumenter som näringsidkare.

2.2
Beställning av produkt på Webbplatsen görs genom att kunden väljer önskad
produkt och därefter väljer ”Lägg till i varukorg” för produkten ifråga. Kunden
uppmanas att dessförinnan noggrant läsa den produktinformation och tekniska
specifikation som återfinns för önskad produkt före att beställningen slutförs.

2.3
När kunden har valt de produkter denne önskar köpa måste kunden välja den
återförsäljare som kunden önskar ingå avtal om köp med. Val av återförsäljare
sker genom att kunden klickar på kundvagns-ikonen, vilken återfinns högst upp
i Webbplatsens högra hörn. I kundvagnsmenyn kan kunden därefter – genom
angivande av kundens ort och efterföljande val av återförsäljare på kartan eller
genom direkt val av viss återförsäljare – välja återförsäljare.

2.4
Avtal om köp m.m. avseende valda produkter ingås vid slutförd beställning med
för respektive beställning vald återförsäljare (”Återförsäljaren”). Återförsäljaren
ansvarar således för fullgörelse av köp av Produkter m.m. i enlighet med vad
som följer av dessa köpvillkor. Närmare uppgift om Återförsäljaren ges före det
att köpet avslutas och genom den orderbekräftelse som efter på Webbplatsen
genomförd beställning skickas till kunden. Ytterligare information om
Återförsäljaren och andra återförsäljare återfinns härutöver på Webbplatsen
under ”Hitta återförsäljare”.

2.5
Efter att val av Återförsäljare har genomförts kan kunden, i kundvagns-menyn,
kontrollera och genomföra eventuella justeringar avseende valda produkter,
såväl avseende produkttyp som avseende antal av respektive produkt. Kunden
kan härvid även ange eventuella rabattkoder.

2.6
Under rubriken ”Varukorg totalt” kan kunden därefter välja önskad leveranstyp
och få uppgift om pris för beställningen. Besökaren ombeds därefter bekräfta att
denne tagit del av och godkänner dessa köpvillkor och STIGA:s
dataskyddspolicy. För att nå det sista steget i beställningsprocessen ska kunden
därefter välja ikonen ”Gå till betalning”, varigenom kunden länkas till den
avslutande sidan – kassan – i beställningsprocessen.

2.7
I kassan ombeds kunden fylla i kunduppgifter samt att slutligt ange eventuella
tillägg och justeringar i förhållande till tidigare gjorda val. Genom att välja
ikonen ”Slutför order” – vilket utgör beställningsprocessens avslutande moment
– ingår kunden avtal om köp av valda produkter med Återförsäljaren. Kunden
ombeds därför att dessförinnan noggrant granska ordersammanställningen
under rubriken ”Din order”. Efter genomförd beställning skickas
orderbekräftelse till av kunden angiven e-postadress.

2.8
STIGA och Återförsäljaren förbehåller sig rätten att i efterhand justera eventuella
felaktigheter i fråga om pris och villkor i övrigt. STIGA, eller i
förekommande fall Återförsäljaren, ska i sådana fall snarast informera kunden
om sådana felaktigheter varpå kunden har möjlighet att annullera beställningen.
STIGA och Återförsäljaren förbehåller sig härutöver rätten att neka en order och
att annullera en beställning, vilket dock inte innebär någon begränsning i
Kundens rätt enligt punkten 5.2 eller Kundens rätt enligt Konsumentköplagen,
Kköpl, i övrigt.

3 PRISER OCH VILLKOR FÖR BETALNING

3.1
Tillgängliga betalningssätt, och tillhörande betalningsvillkor, för köp på
Webbplatsen framgår under rubriken ”Välj betalsätt” i kassan.

3.2
Priser för de produkter som finns tillgängliga för köp på Webbplatsen är angivna
inklusive moms. På kundvagns-sidan kan kunden genom ordersammanställning
under rubriken ”Din order” ta del av det totala priset för valda produkter
inklusive tillkommande avgifter, moms och frakt. Motsvarande uppgifter
framgår av den orderbekräftelse som efter genomförd beställning skickas till
kunden.

3.3
En kreditupplysning och identitetskontroll kan komma att genomföras av STIGA
i samband med beställning av produkter på Webbplatsen. Information om att
upplysning gjorts kommer att skickas via post, e-post eller SMS.

4 LEVERANSER M.M.

4.1
Leverans eller uthämtning av beställda produkter sker antingen hos
Återförsäljaren, utan tillkommande avgift, eller genom leverans till av kunden
angiven adress mot en avgift som närmare anges på Webbplatsen samt av
ordersammanställning och av orderbekräftelsen. Leverans
till av kunden vald adress är endast möjlig för det fall vald leveransadress
medför en faktisk resväg från Återförsäljaren om högst 20 km.

4.2
Leveranstid är bl.a. beroende av vid var tid gällande lagersaldo hos
Återförsäljaren. Härutöver kan vissa produkter behöva specialbeställas. Det
sagda innebär att beräknad leveransdag som utgångspunkt
inte kan anges på Webbplatsen eller att leveranstiden kan bli längre än
förväntat. Har en leveransdag inte avtalats levereras produkten inom skälig tid.

4.3
Uppgift om valt leveranssätt och villkor för detta samt, i förekommande fall,
beräknat leveransdatum framgår bl.a. av Kundvagnssidan på Webbplatsen och
av orderbekräftelsen. Bekräftat tillfälle förleverans eller avhämtning och relaterade
ändringar samt uppgift om lagersaldo ges av Återförsäljaren.

4.4
I enlighet med vad som följer av punkten 4.3 kommer Kunden i
förekommande fall meddelas via e-post, SMS eller på annat sätt när
produkten är klar för avhämtning och/eller när leverans till angiven adress
kommer att ske.

4.5
Leveransen slutförande sker när produkterna har levererats till av kunden
angiven adress eller när produkten finns för avhämtning hos
Återförsäljaren. Avlämnande av beställd produkt sker när den överlämnas till
kunden på av denne angiven adress eller när den överlämnas till kunden hos
Återförsäljaren.

4.6
STIGA, eller i förekommande fall Återförsäljaren, förbehåller sig rätten att
begära ersättning från kunden för kostnader relaterade till kundens
underlåtenhet att inte avhämta beställd produkt hos Återförsäljare och
vid kundens underlåtenhet att ta emot leveransen vid av Återförsäljaren
meddelat leveranstillfälle.

5 DRÖJSMÅL MED LEVERANS

5.1
Vid leveransförsening ska kunden snarast underrättas därom. Om förseningen
är av väsentlig betydelse för en konsument – vid denna bedömning ska såväl tidsaspekten
som det egna behovet beaktas – får konsumenten häva beställningen om denne inom skälig
tid efter underrättelsen meddelar Återförsäljaren detta.

5.2
En säljare är inte skyldig att leverera till en konsument om detta är
omöjligt p.g.a. de förutsättningar som anges i 12 § KköpL.

5.3
Enligt 11 § KköpL har en konsument rätt att vid säljarens dröjsmål hålla inne
betalningen. Konsumenten kan härutöver välja mellan att kräva att
säljaren fullgör köpet enligt 12 § KköpL och att häva avtalet enligt
13 § KköpL. Dessutom får konsumenten kräva skadestånd av
säljaren enligt vad som sägs i 14 § KköpL.

5.4
Har produkten avlämnats för sent får konsumenten häva avtalet eller fordra
skadestånd på grund av dröjsmålet endast under förutsättning att denne senast
inom skälig tid efter det att konsumenten fick kännedom om avlämnandet
genom reklamation underrättar säljaren om att han vill åberopa
dröjsmålet.

6 GARANTI, FELANSVAR, SERVICE

6.1
Kunden uppmanas att ingående undersöka beställda produkter vid avlämnandet
av dessa.

6.2
Garantitiden för produkter beställda av konsument uppgår till två (2) år räknat
från konsumentens ingående av avtal om köp av produkten ifråga, med
undantag för reservdelar – för vilka gäller en motsvarande garantitid om ett (1)
år – och startbatterier – för vilka gäller en motsvarande garantitid om sex (6)
månader.

6.3
Garantitiden för produkter beställda av näringsidkare uppgår till ett (1) år räknat
från näringsidkarens ingående av avtal om köp av produkten ifråga, med
undantag för reservdelar – för vilka gäller en motsvarande garantitid om ett (1)
år – och startbatterier – för vilka gäller en motsvarande garantitid om sex (6)
månader.

6.4
Garanti lämnas inte för produkter som till sin natur är sådana att de snabbt
förslits eller i övrigt har en begränsad uppskattad livslängd. Garanti enligt detta
villkor gäller inte vid kundens handhavandefel avseende produkten eller för det
fall felet i produkten på annat sätt är att hänföra till kunden.

6.5
Säljarens ansvar för fel i beställda produkter, vid köp av konsument,
följer av KköpL.

6.6
Frågan om produkten är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet
när den avlämnas till konsumenten. Säljaren svarar för fel som har funnits
vid denna tidpunkt, även om felet visar sig först senare. Ett fel som visar sig
inom sex månader efter det att produkten avlämnades ska anses ha funnits vid
avlämnandet, om inte annat visas eller detta är oförenligt med produktens eller
felets art.

6.7
Är produkten felaktig får konsumenten hålla inne betalningen enligt 25 § KköpL.
Konsumenten får vidare kräva att felet avhjälps eller att
omleverans vidtas enligt 26 § KköpL. Konsumenten har även rätt att göra avdrag
på priset enligt 28 § KköpL eller häva avtalet enligt 29 § KköpL. Dessutom får
konsumenten kräva skadestånd enligt vad som sägs i 30 § KköpL.

6.8
Kräver konsumenten prisavdrag eller hävning har säljaren rätt att först
avhjälpa felet eller företa omleverans om detta görs inom skälig tid och utan
kostnad eller väsentlig olägenhet för konsumenten.

6.9
Vid fel bör kunden reklamera felet hos Återförsäljaren så snart som möjligt. En
reklamation ska göras inom skälig tid från det att en konsument har märkt eller
borde ha märkt felet. Reklamation som sker inom två månader från det att
konsumenten märkt felet ska alltid anses ha skett i rätt tid.

6.10
För service och eventuellt reklamationsanspråk hänvisas till Återförsäljaren eller
någon av våra övriga återförsäljare och servicestationer –
www.stigabutiken.se/aterforsaljare/och/eller www.stiga.com/se/sok-aterforsaljare/.

7 RETURER

7.1
Retur av produkter – som inte avser produkter behäftade med fel och som inte
heller avser produkter för vilka ångerrätt gäller – sker på kundens egen risk och
bekostnad. Returnerade produkter ska skickas som brev eller paket, och ej mot
postförskott.

8 ÅNGERRÄTT

8.1
En konsument har enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför
affärslokaler rätt att ångra sin beställning av en produkt genom att lämna
meddelande om detta inom 14 dagar från att konsumenten fått produkten i sin
besittning. Om avtalet avser flera produkter eller en produkt som består av flera
delar, börjar ångerfristen löpa den dag då konsumenten får den sista produkten
respektive den sista delen av produkten i sin besittning.

8.2
Om konsumenten utövar sin ångerrätt, ska konsumenten utan onödigt dröjsmål
och senast inom 14 dagar på egen bekostnad lämna produkten eller sända
tillbaka produkten till Återförsäljaren.

8.3
En konsument som utövar sin ångerrätt har rätt till återbetalning för vad denne
eventuellt har betalat. Återbetalning ska ske utan dröjsmål och inom 14 dagar
från den dag STIGA eller Återförsäljaren underrättades om konsumentens beslut
att frånträda avtalet. STIGA eller Återförsäljaren är dock inte skyldigt att
återbetala vad konsumenten betalat förrän STIGA eller Återförsäljaren tagit emot
produkten från konsumenten eller konsumenten visat att produkten sänts
tillbaka.

8.4
STIGA förbehåller sig rätten att – för det fall konsumenten utövar sin ångerrätt –
begära ersättning för (i) förhöjda leveranskostnader på grund av konsumentens
val av leveransmetod (ii) en varas värdeminskning i den mån den beror på att
konsumenten hanterat produkten i större omfattning än som varit nödvändigt
för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

8.5
Kund, som är konsument, utövar sin ångerrätt genom att
lämna meddelande därom – företrädesvis med användning av s.k. ångerblankett
– till STIGA eller Återförsäljaren. Ångerblankett finns bl.a. på Konsumentverkets
webbplats – www.publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-ochmallar/
angerblankett

9 DATASKYDDSPOLICY

9.1
När kunden beställer en produkt på Webbplatsen uppger kunden sina
personuppgifter. I samband med registrering och beställning godkänner kunden
att STIGA lagrar och använder kundens uppgifter i STIGA:s verksamhet för att
fullfölja avtalet gentemot kunden. Kunden har härvid rätt att få den information
som STIGA har registrerat om kunden. Om den är felaktig, ofullständig eller
irrelevant kan kunden begära att informationen ska rättas eller tas bort. Sådan
begäran kan skickas till e-post info.se@stiga.com.

9.2
STIGA:s dataskyddspolicy återfinns på www.stigabutiken.se/dataskyddpolicy/.

10 COOKIES

10.1
För Webbplatsen används cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på t.ex.
kundens dator och som innehåller information och som används för att
identifiera och följa Webbplatsens användare. Cookies finns som sessionscookies
och som cookies som lagras permanent på användarens dator. Under tiden för
användarens första besök i webbutiken på Webbplatsen blir webbläsaren
tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop
en viss användare med andra användare. För att kunna använda webbutiken bör
användaren tillåta cookies i dennes webbläsare. Denna typ av cookie används
enbart för att ge användaren en bättre upplevelse och support och innebär ingen
lagring av personliga uppgifter om användare. Cookies kan raderas. På
Webbplatsen används cookies t.ex. för att få information om en kunds kundvagn,
inställningar och de webbsidor denne besökt med avsikt att ge en bättre
kundupplevelse och support.

10.2
STIGA:s cookiespolicy återfinns på www.stigabutiken.se/cookies/.

11 TVIST

11.1
Om en tvist uppstår och parterna inte kan lösa den på egen hand kan en
konsument vända sig till konsumentvägledning eller till
Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Tvister kan även prövas av allmän
domstol.

11.2
Information från Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 524/2013
om tvistlösning online vid konsumenttvister finns tillgänglig här:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

*Utöver detta friskriver vi oss från ev. lokala överenskommelser mellan slutkonsument och handlare.